pitch-1

Bruksskolan

Skolans kännetecken ska vara att varje elev blir sedd för den man är och utvecklas socialt och kunskapsmässigt genom ett induviduellt lärande i en positiv atmosfär av kärlek och arbetsro. Elevernas goda sociala och kunskapsmässiga utveckling ska vara erkänd och omvittnad. Skolan ska ha en professionell ledning och en ekonomisk bärighet som skapar utrymme för ett kreativt och långsiktigt agerande.

Våra skolor följer samma läroplan som övriga grundskolor i Sverige. Skolornas profil består av fem områden som vi prioriterar:

Kristen värdegrund

Den kristna värdegrunden innebär bland annat att respektera varandra och att älska sin nästa så som sig själv. Morgonsamlingar och frivilliga rastandakter är naturliga inslag i skolan. Vi arbetar medvetet med att eleverna ska lära sig att behandla andra så som de själva vill bli behandlade.

Kreativ kommunikation

Förmågan att kommunicera kommer alltmer att prägla såväl arbetsplatser som samhället i stort. Därför har vi valt att integrera olika aspekter av denna färdighet i vår undervisning. Dels med hjälp av teknik som användning av datorer, film, radio, TV, etc. Dels genom att uppmuntra varje elevs egna uttryckssätt och kreativa förmåga att nå fram till mottagaren genom tal, drama, konst, skrivande m.m.

Anpassat lärande

Vi människor lär oss på olika sätt, och förmågan att ta till sig kunskap ökar dramatiskt med flexibel inlärning och rätt lärstil. Därför lägger vi stor vikt vid att utgå från varje elevs förutsättningar och läggning. Vissa lär sig bäst genom att läsa, andra genom att se och lyssna, eller göra och aktivt ta del av det man vill lära sig. Genom att anpassa vår undervisning och skolmiljö till olika lärstilar, kan vi ta tillvara varje barns naturliga talang på ett bra sätt.

Ordning och reda

Vi prioriterar ordning och reda och lägger stor vikt vid att lära sig frihet under ansvar. Därför har vi regler som personal, elever och föräldrar tecknar avtal om att följa. För att vår vision ska bli en verklighet är vi beroende av ett intimt samarbete mellan föräldrar och skola. Skolan ska vara en lärande miljö vilket även innefattar att lära sig att ta konsekvenser av sitt eget handlande.

Relationer med omvärlden

Det är viktigt med en aktiv relation till omvärlden genom kontakt med näringsliv, samhälle och andra skolor. Relationerna skapas genom utflykter, studiebesök, studieresor och gemensamma projekt. Aktiviteterna ska vara tydligt integrerade i undervisningen. Genom projektarbeten ska skolan stödja människor i andra länder som lever under svåra förhållanden.

Detta tror vi är en utmärkt kombination för att skapa kreativa arbetsformer och ge eleverna en positiv självbild. Varje elev ska ”finna sin unika egenart och delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo ´94).