header-img-3

Om skolan

Vi är en friskola för högstadieelever belägen strax utanför centrala Skellefteå. Vi har runt 80 elever i skolan vilket innebär flera fördelar, en av dessa är att vi har en helt annan närhet. Vi lär känna våra elever, de lär känna oss och tillsammans bygger vi en trygg miljö.

Björkskolans målsättning är att den ska kännetecknas av att varje elev blir sedd för den man är. Eleven ska utvecklas socialt och kunskapsmässigt genom ett individuellt lärande i en positiv atmosfär av omsorg och arbetsro. Elevernas goda sociala och kunskapsmässiga utveckling ska vara erkänd och omvittnad. Skolan ska ha en professionell ledning och en ekonomisk bärighet som skapar utrymme för ett kreativt och långsiktigt agerande.

Vår skola följer samma läroplan som övriga grundskolor i Sverige och verksamheten hålls samman av en värdegrund, byggd utifrån fyra områden vi prioriterar:

Kreativitet

Förmågan att kommunicera präglar i allt högre utsträckning arbetsplatser såväl som samhället i stort. Därför har vi valt att integrera olika aspekter av denna färdighet i vår undervisning. Dels med hjälp av teknik som användning av datorer, film, radio, TV, etc. Dels genom att uppmuntra varje elevs egna uttryckssätt och kreativa förmåga att nå fram till mottagaren genom tal, drama, konst, skrivande m.m.

Lärstilar

Vi människor lär oss på olika sätt, och förmågan att ta till sig kunskap ökar dramatiskt med flexibel inlärning och rätt lärstil. Därför lägger vi stor vikt vid att utgå från varje elevs förutsättningar och läggning. Vissa lär sig bäst genom att läsa, andra genom att se och lyssna, eller göra och aktivt ta del av det man vill lära sig. Genom att anpassa vår undervisning och skolmiljö till olika lärstilar, kan vi ta tillvara varje barns naturliga talang på ett bra sätt.

Ansvar

Vi tror att skolan ska bygga på en verksamhet där varje elev lär sig ta ansvar för sitt lärande, men också för det praktiska i vardagen. Vi har regler som personal, elever och föräldrar tecknar avtal om att följa. För att vår vision ska bli en verklighet är vi beroende av ett intimt samarbete mellan föräldrar och skola. Skolan ska vara en lärande miljö vilket även innefattar att lära sig att ta konsekvenser av sitt eget handlande.

Solidaritet

Det är viktigt att lära sig sätta sig in i andra människors situation, både i klassrummet och utanför. Relationer skapas genom utflykter, studiebesök, studieresor och gemensamma projekt. Aktiviteterna ska vara tydligt integrerade i undervisningen. Genom projektarbeten ska skolan stödja människor i andra länder som lever under svåra förhållanden. Vår skola har ett ”twin school”-projekt med en skola i Kenya som en del av detta.

Detta tror vi är en utmärkt kombination för att skapa kreativa arbetsformer och ge eleverna en positiv självbild. Varje elev ska ”finna sin unika egenart och delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr 11).