pitch-1 (1)

Om förskolan

Vår förskola bygger på en kristen värdegrund, vilket innebär att vi vill att barn och vuxna i vår  verksamhet ska se sina medmänniskor utifrån den “Gyllene regeln”som Bibeln talar om: Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Vi vill prioritera områden som kreativitet, solidaritet, ansvar och lärstilar.

Kreativitet. Kreativitet finns hos varje barn och vår uppgift är att uppmuntra och stötta den inneboende skaparförmågan hos varje barn.
Vi vill erbjuda en stimulerande miljö som lockar till lek och kreativitet utforskande såväl inomhus som utomhus. Vi som pedagoger är medupptäckare och lyhörda för barnens fantasi, nyfikenhet, tankar och intressen.

Solidaritet. Solidaritet handlar om att bygga en medkänsla för andra människor i sin närhet, men också för de som finns utanför den närmaste gruppen ex barn i andra länder. Pedagogerna finns nära barnen i leken för att stödja det sociala samspelet. Vi möter barnen med respekt och är goda förebilder. Vi lyfter positiva beteenden och berömmer barnen när de gör bra saker och när de bryr sig om varandra och hjälper varandra.

Ansvar. Ansvar för sitt handlande och att se konsekvenserna av dessa är viktiga i det dagliga samspelet med andra barn, men också med de vuxna på förskolan.
Vi vill uppmuntra barnen till självständighet och tilltro till sin egen förmåga, barn kan- barn vill.

Lärstilar. Lärstilar innebär att barn lär sig på olika sätt, genom att lyssna,se,känna och upptäcka med olika sinnen.
En varierad pedagogisk verksamhet ska genomsyra vår förskola. Eftersom barn är i ständig utveckling vill vi ge barnen utrymme för egna planer för sin vardag i lek och lärande på förskolan.